Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi, Avrupan覺n seçkin Mimarl覺k Fakültelerinin üyesi olduu Avrupa Mimarl覺k Eitimi Birliinin 2013 y覺l覺 itibariyle üyesidir. Merkezi Belçika'da bulunan EAAE "European Association for Architectural Education" mimarl覺k eitimi alan覺nda iletiim salamay覺 ve bilimsel etkinliklerde bulunmay覺 amaçlayan bir kurumdur. 
EAAE'nin web sayfas覺ndan fakültemizin dünyaya aç覺lan penceresine balanmak için t覺klay覺n覺z.

 

 

 


Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi'ne ait  yard覺mc覺 ders notlar覺 için t覺klay覺n覺z.

 
 
 

 
 

Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü, mimarl覺k eitimini, mimarl覺覺n ve hayat覺n kendisinin doal bir parças覺 olarak anlamakta ve mimari üretkenlikle eitimi bir arada kavramaktad覺r.

襤ç Mimarl覺k bölümü'nde eitim; meslek adaylar覺na mekan ve donat覺 tasar覺m覺 konular覺nda temel deerleri oluturmaya yönelik, çada ve sürekli güncellemeye aç覺k bir program çerçevesinde sürdürülmektedir.

Gemi ve Yat Tasar覺m覺 bölümü, 2009 y覺l覺nda kurulmu olup, alan覺nda Türkiye ve dünyadaki ilk lisans program覺d覺r.Elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildii, gemi ve yatlar覺n yan覺nda styling ve iç mekan tasar覺m覺n覺n lider rollere soyunduu deniz araçlar覺n覺n tümünü kapsamaktad覺r. 

Grafik Tasar覺m Bölümünde, uluslararas覺 düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, etkili iletiim kurabilen, bireysel ya da grup çal覺mas覺 yapabilen, yarat覺c覺, özgüven sahibi, evrensel deerlere duyarl覺 grafik tasar覺mc覺lar覺n yetimesi için eitim verilmektedir.

 


 

M襤MARLIK ve TASARIM FAKÜLTES襤
YAPI VE KONSTRÜKS襤YON  ATELYES襤
M襤MARLIK ve TASARIM FAKÜLTES襤
SERG襤 SALONU
M襤MARLIK ve TASARIM FAKÜLTES襤
TASARIM ATELYES襤 (M襤MTA)


M襤MARLIK ve TASARIM FAKLTES襤

Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi’nde yer alan Mimarl覺k, 襤ç Mimarl覺k, Gemi ve Yat Tasar覺m覺 bölümleri,“YAAM ALANLARIMIZI”  en küçük ölçekten en büyük ölçee dein düzenleyecek, ekillendirecek olan hizmet sunucular覺n覺 (mimarlar覺, iç mekan tasar覺mc覺lar覺n覺, gemi ve yat tasar覺mc覺lar覺n覺, kent planc覺lar覺n覺, vb.) yetitiren kurumlard覺r. Bu  neden ile eitim-öretim modeli TOPLUMUN SALII, ESENL襤襤, GÜVENL襤襤 ve REFAHI 襤LE 襤NSANIMIZIN GÜVENL襤 ve KAL襤TEL襤 B襤R YAPILI ÇEVREDE YAAM HAKKI için hizmetlerin bütünlüü ilkesi çerçevesinde AB kriterleri de dikkate al覺narak bütünleik olarak yeniden yap覺land覺r覺lm覺t覺r

Bu vizyon ile eitimini sürdüren fakültemiz; problemlerin tan覺mlanmas覺, modellenmesi ve çözüm için analitik düünme, insanlara yararl覺 sistemleri yaratma, gelitirme ve iletme için yeterli tasar覺m ve sentez yapabilme, dünyadaki sanatsal, ekonomik, sosyal ve endüstriyel eilimleri anlayarak toplumdaki deiimlere öncülük edebilme,  deien dünyada art覺k eitimin, eitim kurumlar覺nda verilen bilgi ile s覺n覺rl覺 olmad覺覺n覺 anlayarak, yaam boyu kendini eitip yenileyebilme anlay覺 ve yeteneklerini, kazand覺rmay覺 hedeflemektedir.

Fakültemizde tasar覺m stüdyosu odakl覺 ve kuram-uygulama bütünselliine dayanan bir eitim modeli uygulanmaktad覺r. Mimarl覺k, 襤ç Mimarl覺k, Gemi ve Yat Tasar覺m覺 bölümlerindeki örenciler, 2011-2012 Eitim-Öretim y覺l覺nda uygulanmaya balam覺 olan yeni Eitim Modelimize göre, Mimarl覺k- 襤ç Mimarl覺k bölümleri ilk iki y覺l, Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölümü ise bir y覺l ortak eitim alacaklard覺r. Gemi ve Yat Tasar覺m覺 bölümü ikinci, Mimarl覺k ve 襤ç Mimarl覺k bölümleri üçüncü seneden itibaren kendi uzmanl覺k alanlar覺na göre eitimlerine devam edeceklerdir. Bu ortak eitim-öretim modeli ile yandal, çift anadal ( 2. diploma) ve yatay geçile bölüm deitirme olanaklar覺 salanmaktad覺r. Eitim süreci boyunca kullan覺lan mekânlar覺n d覺覺nda yeni yap覺lan “hangar”  binas覺nda maket atölyeleri, malzeme laboratuarlar覺 ve bina-yap覺 uygulama atölyelerinde kuram-uygulama bütünsellii salanmaktad覺r.

Bu balamda gerçekletirilecek, interdisipliner bir eitim-öretim, kuram (teori) –k覺lg覺 (uygulama) bütünselliinde, özellikle Mimarl覺k Temel Alan覺n覺nuygulamal覺 bilim, teknoloji ve sanat alanlar覺 olmas覺 nedeni ile tak覺m çal覺mas覺n覺 olmazsa olmaz hale getiren bir yakla覺m覺 zorunlu k覺lmaktad覺r. Bu bak覺 aç覺s覺 ile Fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin iletiim içerisinde, kat覺l覺mc覺, effaf, payla覺mc覺, her türlü bilimsel gelimeye ve yenilie aç覺k, bireysel gelimelere yön verici ve özendirici (öretici ve örenci odakl覺 ve usta-ç覺rak ilikisi içerisinde) bütünleik bir modelle yönetilmesi esas al覺nm覺t覺r. Fakültede kat覺l覺mc覺, payla覺mc覺 ve tak覺m çal覺mas覺n覺 özümsemi etik deerlere sayg覺l覺 bir kültür ve ortam oluturmak, bölümlerde çada bir eitim altyap覺s覺 oluturmak, ulusal ve uluslararas覺 ölçekte bilimsel, teknolojik ve sanatsal deiim ve geliimleri izleyen yenilikçi bir ortam yaratmak, bilimde çada, düüncede özgür ve yarat覺c覺 insan gücünü yetitirmek ve gelitirmek temel amaçlar olarak benimsenmitir.                

Prof.Dr.Emre AYSU
Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi Dekan覺